Imagen;


La participació ciutadana és un dret per als ciutadans i les ciutadanes i una obligació per a les institucions públiques, i consegüentment, ha anat instaurant-se a poc a poc en els diferents ajuntaments d'Espanya.

Aquells municipis amb una gran cultura participativa entre el seu veïnat s'han convertit en una referència en aquest àmbit i s'ha vist com s'ha aconseguit una millora de vida de totes i tots, ja que la ciutadania s'ha vist implicada en la gestió i en l'orientació de les polítiques públiques.

La participació ciutadana és el motor de canvi de les societats. En conseqüència, és necessària per a millorar-les i per a fer sentir a la ciutadania que formen part d'un projecte comú.

La participació millora la comunicació entre veïns/as i les institucions, fomentant el diàleg i la cerca de millores o solucions per als problemes que es comparteixen. Aquesta comunicació es fa visible a través de la recollida de propostes, reivindicacions, peticions i un llarg etcètera per part de la ciutadania o les associacions.

Participar no és només col·laborar o opinar, sinó intervenir i, al mateix temps, tindre el sentiment de pertinença a un col·lectiu o grup.

En definitiva, és una manera d'entendre l'organització institucional i administrativa, però amb una major implicació per part de la ciutadania i, també, una major voluntat política per posar els mecanismes perquè s'aconseguisca aquesta participació.

LES 4 FASES DE PARTICIPACIÓ

La Participació ciutadana consta de les següents fases:

 1. Accés a la informació i transparència: la ciutadania ha d'estar informada o tindre accés a la informació en cada procés participatiu i és fonamental que siga coneixedora de l'objectiu que es persegueix durant cada procés.
 2. Debat col·lectiu: la deliberació col·lectiva és un pas essencial per a la qualitat democràtica, però no sols una deliberació entre representants polítics, sinó que ha d'estendre's a la resta de la societat. Per tant, s'ha de promoure la participació activa de totes les persones que puguen veure's afectades per les decisions que es vagen a prendre, siga decidint o opinant sobre el disseny de la política pública en qüestió.
 3. Resultats: els resultats que s'obtinguen en el procés participatiu han de compartir-se amb la ciutadania i ha d'explicar-se perquè s'han seleccionat unes opcions i s'han rebutjat unes altres.
 4. Avaluació: pretén analitzar tant els resultats com el procés participatiu en si. S'ha de realitzar un informe o algun tipus de document informatiu que està a la disposició del coneixement general de la població.

PARTICIPAR EN BENISSA

La Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Benissa té com a objectiu principal la promoció i el desenvolupament d'aquelles iniciatives i processos que contribueixen a millorar la qualitat de vida del nostre municipi. D'aquesta manera, es considera essencial secundar i enfortir el teixit associatiu i la participació de la ciutadania.

Pots consultar la Guia completa de Participació Ciutadana de Benissa en el següent enllaç:

Descarregar Guia PC Benissa

EL TEIXIT ASSOCIATIU EN BENISSA

Benissa té un teixit associatiu fort i consolidat i, per això, des de la regidoria es treballa per a:

 • Informar sobre consultes relatives a la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions (RMA)
 • Tramitar l'expedient d'inscripció d'una associació en el Registre Municipal d'Associacions (RMA)
 • Canalitzar i consultar les diverses peticions i informacions d'associacions
 • Organitzar cursos informatius i formatius dirigits a associacions municipals per a proporcionals eines per al desenvolupament de la seua activitat
 • Contribuir al desenvolupament del teixit associatiu

Què pots fer (com a individu o col·lectiu)?

En el nostre municipi es pot participar a través de diferents òrgans i espais de participació habilitats, depenent de la temàtica.

Qui pot participar?

 • Tot el veïnat inscrit en el Padró Municipal d'Habitants
 • Les associacions inscrites en el Registre Municipal d'Associacions de Benissa

Com i quan participar?

Depenent dels processos, es pot participar i tindre un grau d'implicació major o menor, depenent del nostre temps disponible, interés, etc.

Existeixen tres modalitats de participació:

 • Processos de deliberació participativa o debats
 • Els processos de presentació de propostes
 • Els processos de consultes populars

Des d'on participar?

Des de casa

 • Mitjançant el portal de Participació Ciutadana
  • Enviant suggeriments a la bústia (ubicada en 'Contacte')
  • Participant en els processos que obri l'Ajuntament (enquestes o pressupostos participatius)
 • Realitzant aportacions i tramitacions a través de la Seu Electrònica, per correu electrònic, per escrit o mitjançant la bústia del Portal de Participació Ciutadana
 • Opinant en fòrums o enquestes
 • Utilitzant el servei de Línia Verda, des del mòbil (WEB o APP)
 • A través de les Xarxes Socials municipals
 • Votant o donant l'opinió al baròmetre de serveis municipals en línia

Presencialment

 • Assistint a les sessions del Ple de la Corporació Municipal
 • Intervenint en les sessions del Ple de la Corporació Municipal una vegada acabada la sessió
 • A través del Consell Social
 • Mitjançant el Consell Territorial del Litoral
 • Per mitjà dels Consells Municipals Sectorials
  • Consell Municipal Agrari i de Ramaderia
  • Consell Municipal d'Urbanisme i Medi ambient
  • Consell Assessor de Turisme de Benissa
  • Consell Escolar Municipal
  • Consell d'Infància i Adolescència
  • Consell Municipal d'Igualtat de Benissa
  • Consell Municipal d'Esports
 • Participant en assemblees, reunions informatives o en tallers que es convoquen
 • Votant o donant l'opinió en enquestes i/o en el baròmetre de serveis municipals presencialment
 • Sent membre d'associacions municipals

Quin és el recorregut de la meua proposta?

Quan fem una proposta a l'Ajuntament, ja siga a través de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) o de manera virtual (Seu Electrònica de l'Ajuntament), la nostra proposta realitza el següent recorregut:

 1. Trasllat al departament o departaments implicats (urbanisme, policia, etc.)
 2. Estudi per part de la regidoria implicada i informe dels tècnics sobre la viabilitat de la proposta i la competència municipal per a la realització
 3. Es dona resposta sobre la resolució adoptada

Més informació sobre les Associacions Municipals.

LÍNEA VERDE

Línia Verda és una plataforma que inclou una sèrie de serveis per a millorar la gestió municipal, la resolució d'incidències en la via pública i fomenta la comunicació amb els ciutadans i la conscienciació i informació ambiental.

És una manera senzilla de presentar incidències a l'Ajuntament perquè les resolga d’una manera més ràpida. Ofereix els següents avantatges tant per a l'Ajuntament com per al ciutadà.

Avantatges per a l'Ajuntament:

 • Implica el ciutadà en la gestió activa de la ciutat
 • Aporta major transparència a la gestió municipal enfront del ciutadà
 • Disposa d'una potent eina de gestió per a l'eficaç resolució de les incidències
 • Facilita el control i la comunicació de les companyies de serveis
 • El municipi transmet una imatge sostenible, cap a la Ciutat Intel·ligent

Avantatges per al ciutadà:

 • Participació activa en la millora de la seua ciutat, podent informar dels desperfectes
 • Accés directe a informació mediambiental i municipal d'alt valor
 • Resolució de qüestions i/o dubtes mediambientals de manera personalitzada en un termini màxim de 24 hores
 • Disposar d'una línia directa de comunicació amb els responsables municipals
 • Fàcil d'usar, intuïtiu i gratuït

Enllaços de descàrrega:

Imagen;

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'Ajuntament de Benissa ha elaborat un pla estratègic de Participació Ciutadana a la ciutat de Benissa. Aquest pla té per objectius enfortir les iniciatives municipals en matèria de participació ciutadana a Benissa, promoure la coordinació i gestió del Pla de Participació Ciutadana amb tots els actors socials i serveis de la ciutat.

D'altra banda, el reglament enumera les següents línies estratègiques:

 1. Gestionar els recursos municipals destinats al desenvolupament de polítiques participatives
 2. Coordinar mesures de millora dels processos de Participació Ciutadana
 3. Coordinar les actuacions municipals en matèria de Participació Ciutadana
 4. Enfortir la relació i la coordinació entre l'Ajuntament i les entitats de Benissa
 5. Establir els Pressupostos Participatius de Benissa
 6. Fomentar la participació en la presa de decisions dels assumptes municipals
 7. Sensibilitzar a la població benissera sobre la Participació Ciutadana

Descarregar Reglament de Participació Ciutadana.