Imagen;

El Consell Social de Benissa desenvoluparà les funcions establertes a l’article 32 del Reglament de Participació Ciutadana, es a dir, realització d’informes, propostes o estudis sobre els temes fonamentals de la vida de Benissa en matèria econòmica, social i cultural i en particular sobre l’estratègia de futur i els seus grans projectes.

El Consell Social de Benissa es configura com a òrgan de caràcter consultiu i de participació dels agents socials del municipi i integrat per representants de les organitzacions ciutadanes més representatives dels sectors econòmics, socials, culturals i mediambientals d’este.

Correspon al consell les funcions que s’estableixen en el present Reglament, entre les quals s’inclouen la realització d’informes, propostes o estudis sobre els temes fonamentals de la vida de Benissa en matèria econòmica, social i cultural i en particular sobre l’estratègia de futur i els seus grans projectes.

ÒRGANS DEL CONSELL SOCIAL

Òrgans unipersonals: La Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria

L’alcaldia de Benissa té el caràcter de presidència nata del Consell. Pot delegar la seua assistència i funció en la vicepresidència. La vicepresidenta serà assumida per la tinença d’alcaldia que tinga delegades les competències en matèria de participació ciutadana. La Secretaria serà exercida pel funcionari/a de l’Ajuntament de Benissa designat per la Presidència.

Òrgans col·legiats: El Ple del Consell i les Comissions de Treball.

El Ple del Consell és l’òrgan superior de decisió del Consell i està format per la totalitat dels seus i de les seues membres, sota la direcció de la Presidència i assistida per la seua Secretaria.

El Ple del Consell Social pot acordar la creació o constitució de comissions de treball, l’objecte de les quals es la preparació dels estudis, informes i propostes sobre un assumpte o assumptes atribuïts a la competència del Consell, quan la seua transcendència o complexitat ho facen aconsellable. Les comissions de treball, atesa la seua finalitat, no tenen caràcter permanent.

Són comissions de treball del Consell Social de Benissa:

 • Comissió de Treball del Reglament Orgànic del Funcionament del Consell Social de Benissa
 • Comissió de Treball del Consell Social d’assumptes Socials i Econòmics
 • Comissió de Treball del Consell Social d’Infraestructures, Urbanisme i Medi Ambient

COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE BENISSA

 • President
  • Alcalde
   • Arturo Poquet Ribes

 • Vicepresidenta
  • Regidora Delegada de Participació Ciutadana
   • Rosa Lucía Pino García

 • 5 Exalcaldes/esses
  • Abel Cardona Castell
  • Juan Bautista Roselló Tent
  • Isidor Mollà Carrió
  • José Tent Berenguer
  • Jaume Castells Ferrer

 • Un representant de cada grup polític
  • CIBE
   • Titular: M.ª Elena Tent Baydal
  • COMPROMÍS
   • Titular: M.ª Carme Ronda Abad
   • Suplent: Jaume Berenguer Moragues
  • PP
   • Titular: Isabel Bou Ivars
   • Suplent: Adrian Cabrera González
  • REINICIEM
   • Titular: José Fornos Vicens
   • Suplent: Carme Ivars Ronda
  • PSOE
   • Titular: Carol Ivars Arlandis
   • Suplent: Marina Renner Jorro

 • 2 Organitzacions Sindicals
  • CCOO
   • Titular: Francisco José García Alcaraz
   • Suplent: Consuelo Navarro Sánchez
  • UGT
   • Titular: Cristóbal González González
   • Suplent: Ana M.ª García Monfort

 • 3 Empresaris
  • ATEBE
   • Titular: Noelia Rodríguez de Guzman
   • Suplent: Óscar Javier Cardona Castañeda
  • Comerç
  • Hosteleria

  • 1 Representant del Consell Agrari
   • Titular: Daniel Cabrera Tent
   • Suplent: Ovidio Mas Sala

  • 1 Representant associacions de veïns/es i consumidors/es
   • Ames de Casa, consumidors i usuaris de Benissa
    • Titular: Maria Bertomeu Santacreu
    • Suplent: M.ª Angeles García Baidal

  • 1 Representant del Consell d'Esports

  • 2 Representants associacions culturals
   • Agrupació Fotogràfica de Benissa
    • Titular: Pedro José Sanz Roselló
    • Suplent: José Martínez García
   • Associació d'Amics de l'Òpera de Benissa
    • Titular: Josefa Teresa Santacreu Ferrer
    • Suplent: José Luis Cardona Ivars

  • 1 Representant de la resta d'associacions
   • Associació Benissera Anti-Incèndis ABAI
    • Titular: José Mragues Santacreu
    • Suplent: Josep Andreu Cabrera Ivars

  • 1 Representant d'entitats festeres

  • 3 Representants entitats finalitat social
   • Alicante para la Lucha Contra el Cáncer, Junta Local Benissa
    • Titular: Ana M.ª Escoda Ausina
    • Suplent: Josefa Ferrer Ferrer
    • Suplent: M.ª Angeles Cabrera Crespo
   • ROTARY Club de Benissa
    • Titular: Maria Alexandra Rodríguez Cortés
    • Suplent: Sergio Martínez Linares
   • Protectora PLUTO Animales
    • Titular: Grace Jolanta Boas

  • 1 Representant tercera edat
   • Associació de jubilats i pendionistes Bèrnia de Benissa

  • 1 Representant consell de joventut o triat d'associacions juvenils
   • JUNIORS MD BENISSA

  • 1 Representant associació de pares i mares triada pel consell escolar de Benissa
   • Titular: Miguel López Ivars (AMPA Josep Iborra)
   • Suplent: Inés López (Col·legi Gargasindi)

  • 3 Representants de reconegut prestigi personal, professional dessignats pel ple
   • Titular: Dolores Orihuel García
   • Titular: Antoni Banyuls i Pérez
   • Titular: Pedro Cabrera Tro
   • Suplent: Gloria Ivars Martínez

  • Fins 3 representants per insaculació cens electoral, sorteig públic
   • Titular: Jaime Bisquert Gilabert
   • Titular: Francisca Ivars Bañuls
   • Titular: Roberto Menéndez Cervera
   • Suplent primer: Fausto Robles Martínez
   • Suplent primer: Rosario Zaragoza Serrat
   • Suplent segon: M.ª Pilar Sendra Vives

  • Representants que s'estimen convenients, associacions no representades
   • Club Esportiu El Collao (Esportiva)
    • Titular: juan Salvador Crespo Santacreu
    • Suplent: Eduardo López Montesinos
   • Casal Cultural de Benissa (Cultural)
    • Titular: Joan Baptista Gandia Muñoz
   • Coral Benissenca (Cultural)
    • Titular: Javier Estupiñá Pastor
    • Suplent: Moisés Ferrer Ramírez

  Imagen;Imagen;

  NOMENAMENT DELS CONSELLERS

  Les persones membres del Consell han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament a la vista de les propostes que presenten les entitats que representen.

  El mandat dels conseller i conselleres expira en acabar el de la Corporació Municipal, sense perjudici de la seua reelecció. No obstant axò, expirat el terme del seu nomenament, les persones membres del Consell continuen exercint les seues funcions fins al nomenament i presa de possessió dels membres del nou Consell.