Imagen;

El Consell Social de Benissa desenvoluparà les funcions establertes a l’article 32 del Reglament de Participació Ciutadana, es a dir, realització d’informes, propostes o estudis sobre els temes fonamentals de la vida de Benissa en matèria econòmica, social i cultural i en particular sobre l’estratègia de futur i els seus grans projectes.

El Consell Social de Benissa es configura com a òrgan de caràcter consultiu i de participació dels agents socials del municipi i integrat per representants de les organitzacions ciutadanes més representatives dels sectors econòmics, socials, culturals i mediambientals d’este.

Correspon al consell les funcions que s’estableixen en el present Reglament, entre les quals s’inclouen la realització d’informes, propostes o estudis sobre els temes fonamentals de la vida de Benissa en matèria econòmica, social i cultural i en particular sobre l’estratègia de futur i els seus grans projectes.

ÒRGANS DEL CONSELL SOCIAL

Òrgans unipersonals: La Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria

L’alcaldia de Benissa té el caràcter de presidència nata del Consell. Pot delegar la seua assistència i funció en la vicepresidència. La vicepresidenta serà assumida per la tinença d’alcaldia que tinga delegades les competències en matèria de participació ciutadana. La Secretaria serà exercida pel funcionari/a de l’Ajuntament de Benissa designat per la Presidència.

Òrgans col·legiats: El Ple del Consell i les Comissions de Treball.

El Ple del Consell és l’òrgan superior de decisió del Consell i està format per la totalitat dels seus i de les seues membres, sota la direcció de la Presidència i assistida per la seua Secretaria.

El Ple del Consell Social pot acordar la creació o constitució de comissions de treball, l’objecte de les quals es la preparació dels estudis, informes i propostes sobre un assumpte o assumptes atribuïts a la competència del Consell, quan la seua transcendència o complexitat ho facen aconsellable. Les comissions de treball, atesa la seua finalitat, no tenen caràcter permanent.

Són comissions de treball del Consell Social de Benissa:

 • Comissió de Treball del Urbact Local Group (ULG)
 • Comissió de Treball del Consell Social d’assumptes Socials
 • Comissió de Treball del Consell Social d’Infraestructures, Urbanisme i Medi Ambient

COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE BENISSA

 • President
  • Alcalde
   • Arturo Poquet Ribes

 • Vicepresidenta
  • Regidora Delegada de Participació Ciutadana
   • Virginia Pérez Gato

 • 5 Exalcaldes/esses
  • Abel Cardona Castell
  • Juan Bautista Roselló Tent
  • Isidor Mollà Carrió
  • José Tent Berenguer
  • Jaume Castells Ferrer

 • Un representant de cada grup polític
  • CIBE
   • No s'ha presentat representant.
  • COMPROMÍS
   • Titular: M.ª Carme Ronda Abad
  • PP
   • Titular: Josefa María Bertomeu Ivars
  • REINICIEM
   • Titular: María Vrajehvari Fornos
   • Suplent: Alessandro Romano Ottolini
  • PSOE
   • Titular: Alicia Morales Carretero
   • Suplent: Marina Renner Jorro

 • 2 Organitzacions Sindicals
  • CCOO
   • No s'ha presentat representant.
  • UGT
   • Titular: Dolores Juan Aparicio
   • Suplent: Rogelio Cortell Cortés

 • 3 Empresaris
  • ATEBE
   • Titular: Noelia Rodríguez de Guzman
   • Suplent: Óscar Javier Cardona Castañeda
  • Comerç: No s'ha presentat representant.
  • Hostaleria: No s'ha presentat representant.

  • 1 Representant del Consell Agrari
   • Titular: Daniel Cabrera Tent
   • Suplent: No s'ha presentat representant.

  • 1 Representant associacions de veïns/es i consumidors/es
   • Ames de Casa, consumidors i usuaris de Benissa
    • Titular: Maria Bertomeu Santacreu
    • Suplent: M.ª Angeles García Baidal

  • 1 Representant triada entre les associacions esportives
   • Club Voleibol Benissa
    • Titular: Ana Rivera Baydal
    • Suplente: Rubén Chesa Ballester

  • 2 Representants associacions culturals
   • Coral Benissenca
    • Titular: Javier Estupiñá Pastor
    • Suplent: Moisés Ferrer Ramírez
   • Associació Si Fa Sol
    • Titular: Santiago Ferrer Ausina Ferrer
    • Suplent: Manolo García García

  • 1 Representant d'entitats festeres
   • Associació de Moros i Cristians de Benissa
    • Titular: Inma Font Morell
    • Suplent: Silvia Pineda Cardona

  • 3 Representants entitats finalitat social
   • Alicante para la Lucha Contra el Cáncer, Junta Local Benissa
    • Titular: Ana M.ª Escoda Ausina
    • Suplent: M.ª Angeles Cabrera Crespo
   • ROTARY Club de Benissa
    • Titular: Maria Alexandra Rodríguez Cortés
    • Suplent: Sergio Martínez Linares
   • Protectora PLUTO Animales
    • Titular: Grace Jolanta Boas

  • 1 Representant tercera edat
   • Associació de jubilats i pensionistes Bèrnia de Benissa
    • Titular: Josefa Grimalt Ausina
    • Suplent: Vicente Ferrer Berenguer

  • 1 Representant consell de joventut o triat d'associacions juvenils
   • No s'ha presentat representant.

  • 1 Representant associació de pares i mares triada pel consell escolar de Benissa
   • Titular: Noelia Medina Valero (Col·legi Gargasindi)

  • 3 Representants de reconegut prestigi personal, professional dessignats pel ple
   • Titular: Dolores Orihuel García
   • Titular: Antoni Banyuls i Pérez
   • Suplent: Gloria Ivars Martínez

  • Fins 3 representants per insaculació cens electoral, sorteig públic
   • Titular: Felipe Cardona Bolufer
   • Titular: Nuria Castells Ferrer

  • Representants que s'estimen convenients, associacions no representades
   • Club de Muntanya Margalló de Benissa
    • Titular: Miguel A. Soliveres Fullana
    • Suplente: Angel Santacreu Ivars
    • Club Ciclista Benissa (Esportiva)
     • Titular: Raul Cabrera Cardona
     • Suplent: Raquel Ronda Ivars
    • Club Esportiu El Collao (Esportiva)
     • Titular: Juan Salvador Crespo Santacreu
     • Suplent: Eduardo López Montesinos

  COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CONSELL SOCIAL DE BENISSA

  COMISSIÓ DE TREBALL D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I MEDI AMBIENT

  • Arturo Poquet Ribes (President)
  • José Tent Berenguer (exalcalde)
  • Juan Salvador Crespo Santacreu (titular Club Esportiu El Collao)
  • Antoni Banuls i Pérez (reconegut prestigi personal, professional dessignats pel ple)
  • Ana Rivera Baydal (titular Club Voleibol Benissa)
  • Raquel Ronda Ivars (suplent Club Ciclista Benissa)
  • Felipe Cardona Bolufer (ciutadà elegit per insaculació del cens electoral)

  COMISSIÓ DE TREBALL ASSUMPTES SOCIALS

  • Virginia Pérez Gato (Vicepresidenta del Consell Social )
  • Josefa Grimalt Ausina (titular asoc. Jubilats i Pensionistes Bèrnia)
  • Dolores Orihuel García (reconegut prestigi personal, professional dessignats pel ple)
  • Gloria Ivars Martínez (reconegut prestigi personal, professional dessignats pel ple)
  • José Moragues Santacreu ( titular Associació Benissera Ant-Incèndis ABAI)

  COMISSIÓ DE TREBALL URBACT LOCAL GROUP (ULG)

  • Arturo Poquet Ribes (President)
  • Óscar Javier Cardona Castañeda (suplent Asociación Turístico Empresarial de Benissa ATEBE)
  • Dolores Orihuel García (reconegut prestigi personal, professional dessignats pel ple)
  • José Moragues Santacreu ( titular Associació Benissera Ant-Incèndis ABAI
  • Raul Cabrera Cardona (titular Club Ciclista Benissa)
  • Ana Rivera Baydal (titular Club Voleibol Benissa)
  • Miguel A. Soliveres Fullana (titular Club de Muntanya Margalló de Benissa )
  • Isidor Mollà Carrió (exalcalde)

  Imagen;

  NOMENAMENT DELS CONSELLERS

  Les persones membres del Consell han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament a la vista de les propostes que presenten les entitats que representen.

  El mandat dels conseller i conselleres expira en acabar el de la Corporació Municipal, sense perjudici de la seua reelecció. No obstant axò, expirat el terme del seu nomenament, les persones membres del Consell continuen exercint les seues funcions fins al nomenament i presa de possessió dels membres del nou Consell.