Imagen;

El Consell Social de Benissa desenvoluparà les funcions establertes a l’article 32 del Reglament de Participació Ciutadana, es a dir, realització d’informes, propostes o estudis sobre els temes fonamentals de la vida de Benissa en matèria econòmica, social i cultural i en particular sobre l’estratègia de futur i els seus grans projectes.

El Consell Social de Benissa es configura com a òrgan de caràcter consultiu i de participació dels agents socials del municipi i integrat per representants de les organitzacions ciutadanes més representatives dels sectors econòmics, socials, culturals i mediambientals d’este.

Correspon al consell les funcions que s’estableixen en el present Reglament, entre les quals s’inclouen la realització d’informes, propostes o estudis sobre els temes fonamentals de la vida de Benissa en matèria econòmica, social i cultural i en particular sobre l’estratègia de futur i els seus grans projectes.

Més informació

CONSELL MUNICIPAL D'IGUALTAT DE BENISSA

És un òrgan de participació que té caràcter consultiu i assessorament als diferents òrgans de l'Ajuntament en matèria de dones i per la igualtat efectiva entre dones i homes, entenent la necessitat que l'enfocament de gènere siga un principi de treball transversal en la intervenció municipal.

Es constitueix com una estructura estable de direcció i seguiment del Pla d'Igualtat, el qual té com a missió principal garantir l'acord polític, l'execució i el compromís institucional necessari per a una implantació òptima del Pla.

L'objectiu principal d'aquest consell és la participació democràtica de les dones de Benissa en el desenvolupament i l'impuls del principi d'igualtat d'oportunitats de les dones i homes en els diferents àmbits de la vida política, cultural, econòmica i social del municipi.

Imagen;

CONSELL MUNICIPAL AGRARI I DE RAMADERIA

Imagen;Finalidad:
A) Colaborar con la Comisión Informativa de Agricultura y Medio Ambiente, en la elaboración y aplicación de normas que afecten a temas de interés general agrario, así como en la preparación y ejecución de acciones, reformas y medidas para la mejora y progreso del sector agrario y ganadero.
B) Desarrollar en ámbito territorial servicios, funciones y gestiones, delegadas o propias que sean de interés general para los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas en su actividad agraria, bien directamente o en colaboración o concierto con la Administración y entidades públicas y privadas.

Sessió constitutiva 19-7-2017
Estatutos aprobados por el Pleno en sesión extraordinaria celebrada 22 -7-92 y publicados en en BOP nº 184 de 12-8-1992

Descarrega els Estatuts

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Imagen;

El Consell Escolar Municipal de Benissa, és un òrgan creat per a instrumentar la participació efectiva de tots els sectors socials afectats en la programació general i el control de l'ensenyament per part de la comunitat local, a través dels quals ha de transcórrer i convergir la voluntat dels diferents estaments i sectors interessats en el projecte educatiu i cultural.

La composició del Consell és:

 1. El/la president/a serà l'alcalde/ssa de l'Ajuntament o el regidor/a d'Educació.
 2. El professorat i el personal administratiu i de serveis, amb un mínim del 30% de representativitat, designats per les organitzacions sindicals majoritàries.
 3. Els pares, mares i alumnat dels centres escolars del municipi, amb un mínim del 30% de representativitat, designats per les AMPA i associacions d'alumnes constituïdes dels centres educatius de Benissa.
 4. El/la regidor/a d'Educació.
 5. Els/les directors/es de centres públics, triats/des i entre ells/es.
 6. Els/les titulars de centres privats, triats/des i entre ells/es.
 7. Els/les representants de les associacions de veïns, en proporció a la seua representativitat.
 8. L'Administració Educativa, representada per l'inspector/a o inspectors/es que tinguen sota la seua competència tots o part dels centres docents del municipi.
 9. Els/les representants de les organitzacions sindicals més representatives.
 10. Un representant de Serveis Socials municipals.

El nombre total de membres del Consell, inclòs el/la President/a, no podrà ser superior en 31, que inclourà la persona representant dels serveis socials del municipi. Així mateix, el nombre total de membres del Consell ha de ser aprovat per plenari.

En l'actualitat, el Consell està format per 27 membres i per un període de quatre anys.

Les funcions del Consell són:

 • Elaboració de propostes i sol·licituds d'ubicació, construcció i renovació de centres docents i unitats escolars dins del terme municipal.
 • Actuacions i disposicions municipals relatives a l'ensenyament amb incidència en matèries com a educació especial, escolarització de marginats, activitats complementàries i extraescolars i formació de persones adultes.
 • Fixació, distribució i gestió dels recursos que en matèria educativa corresponga invertir als ajuntaments i aquells altres fons que discrecionalment s'incloguen en els pressupostos municipals per a accions educatives.
 • Constitució de patronats o instituts municipals d'educació.
 • Proposta de conveni i acords per a millorar la prestació del servei educatiu.
 • Elevar informe a l'Administració competent sobre qüestions de la seua competència.

CONSELL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Imagen;

El Consell Local de la Infància i l’Adolescència és un mecanisme de participació estable i de representació de la Infància i Adolescència a la localitat de Benissa, que té com a objecte posar en funcionament i dinamitzat els processos que facen efectiu el dret dels xiquets, xiquetes i adolescents a ser escoltats/ades i fer que les seues opinions siguen tingudes en compte en els assumptes que els afecten en els diferents àmbits de la seua vida.

El Consell és l’òrgan estable on la Infància i l’Adolescència pot exercir el seu dret a participar, a expressar les seues idees i opinions, així com proposar accions concretes per transformar la ciutat.

Els seus objectius són:

 1. Promoure i dinamitzar la participació de la infància de Benissa, crear un mecanisme estable de comunicació entre aquests i les autoritats municipals, fent possible la seua intervenció en el debat sobre els assumptes de la ciutat i la seua participació directa en l’elaboració de propostes, crítiques i suggeriments, tot obtenint una resposta raonada i institucional a aquestes.
 2. Donar a conéixer els drets i deures dels/de les infants dins la comunitat i sensibilitzar a tota la ciutadania, fent que les persones adultes els reconeguen, valoren la seua opinió i la prenguen en consideració.
 3. Que els/les adult/es puguen conéixer el punt de vista de la infància en aspectes relacionats amb la ciutat; desenvolupant així, una major sostenibilitat cap a la relació entre la ciutat i la infància.
 4. Que els/les infants coneguen i practiquen l’exercici dels seus drets i tinguen accés a mecanismes de debat i pràctiques democràtiques on aprenguen a gestionar confrontacions dialogades, el consens i dissens i a escoltar a l’altre.

Les seues funcions són:

El Consell Local de la Infància i l’Adolescència podrà emetre i formular propostes i suggeriments en l’àmbit de treball del Consell. A aquests efectes, el govern municipal es compromet a estudiar les propostes, valorar-les i, en el cas que no siguen acceptades, justificar el motiu i donar compte d’aquestes al Ple.

El Consell també durà a terme una tasca de difusió de les iniciatives proposades, per a la sensibilització de la població sobre la importància de la participació dels/de les infants.

Finalment, el Consell podrà sol·licitar la presència de regidors/es i tècnics/ques municipals per tal de consultar o ser informats/ades sobre temàtiques del seu àmbit de treball.

CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL

CONSELL MUNICIPAL D'URBANISME I MEDI AMBIENT

El Consell Municipal d'Urbanisme i Medi Ambient es constitueix com un organisme d'assessorament i consulta en la planificació, programació i control de la Política Urbanística i Ambiental del municipi.

La finalitat del present Consell és la d'assessorar i promoure la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals per a garantir un desenvolupament i creixement sostenible en l'àmbit territorial del nostre terme municipal, així com la defensa i protecció del dret de propietat contra els abusos urbanístics, amb la vinculació de tots els agents socials i econòmics del municipi.

Les seues funcions són les següents:

 • Assessorar, informar o prendre la iniciativa sobre la planificació o ordenació urbanística que afecte el terme municipal de Benissa en l’àmbit del pla general, plans especials, plans parcials o ordenances urbanístiques
 • Assessorar i informar sobre els projectes d'obres o d'infraestructures públiques més importants que afecten la nostra població, o en el seu cas, la proposta de les mateixes
 • Assessorar i informar sobre els criteris tècnics i jurídics en l'aplicació de l'ordenació o normativa urbanística
 • Assessorar i informar sobre adjudicacions de programes d'actuació integrada que tinguen especial interés o importància per l'àmbit territorial de la seua actuació, per les obres d'urbanització que englobe o pel nombre de propietaris afectats
 • Promoure la protecció i fomentar la rehabilitació del patrimoni arquitectònic tant en l'àmbit rural com urbà, especialment en l'àrea del Centre Històric
 • Promoure i fomentar que el disseny de l'arquitectura i la construcció en general siga amb la màxima qualitat i respectant els valors estètics, tradicionals o ambientals de l'entorn
 • Promoure i afavorir l'edificació i la rehabilitació d'habitatges
 • Promoure i afavorir la protecció del paisatge agrícola i forestal
 • Promoure i afavorir la creació i delimitació d'espais naturals protegits per la riquesa, varietat o endemisme de la seua flora o fauna
 • Promoure i fomentar la implementació en el municipi de Benissa de l'Agenda Local 21
 • Contribuir a la defensa i protecció en general de tots els recursos naturals, dels valors socioculturals i de la qualitat de vida; mitjançant el foment d'iniciatives amb implicació dels organismes o entitats corresponents
 • Vetlar pel respecte dels drets i garanties dels propietaris i afavorir la informació sobre els mateixos
 • Promoure i realitzar activitats o campanyes d'informació o sensibilització de la població de Benissa sobre tots els aspectes que siguen d'interés urbanístic o ambiental
 • Col·laborar amb altres entitats o organitzacions públiques o privades en l’àmbit provincial, regional, estatal o de la Comunitat Europea en tots els temes que tinguen repercussió urbanística o ambiental
 • Analitzar i debatre la realitat urbanística i ambiental del municipi, les implicacions econòmiques, socials i culturals de la seua gestió, amb la finalitat d'establir les bases per a l'elaboració d'un Pla Estratègic
 • Qualsevol altra finalitat que siga d'interés i es determine per Assemblea, conformement als Estatuts i l'Ordenament Jurídic

CONSELL ASSESSOR DE TURISME DE BENISSA

Es constitueix com un organisme d'assessorament en la programació i control de la Política Turística del municipi de Benissa.

La finalitat d'aquest consell és promoure, dinamitzar i assessorar totes aquelles activitats relacionades amb la promoció turística i millora de la imatge i qualitat del producte turístic, amb la vinculació dels diferents sectors socioeconòmics del municipi, que detalladament són les següents:

 • Promoure la presència de Benissa en els mercats nacional i internacional, coordinant les iniciatives de diferents sectors encaminades a incrementar la demanda turística
 • Promoure i donar suport a les actuacions que milloren la qualitat del producte turístic
 • Afavorir, ajudar i possibilitar l'adequació de les infraestructures i serveis del municipi a l'oferta turística
 • Estudiar els problemes de caràcter turístic de Benissa, proposant i adoptant les mesures que es consideren necessàries per a solucionar-los
 • Contribuir a la defensa i protecció dels recursos naturals i històrics del municipi, dels valors socioculturals i de la qualitat de vida
 • Participar en l'elaboració de material publicitari
 • Afavorir i donar suport a la creació de nous productes turístics
 • Promoure i realitzar activitats ciutadanes de sensibilització a la població de Benissa sobre la importància del turisme com a primera font d'ingressos del municipi
 • Fomentar i donar suport a la formació i reciclatge dels professionals del sector turístic
 • Col·laborar amb altres entitats públiques o privades d’àmbit provincial, regional o estatal en la promoció turística de Benissa
 • Instar a les autoritats i organismes competents la tramitació d'acords econòmics per al finançament de campanyes de promoció turística, recerca i desenvolupament (I+D), recursos humans, etc.
 • Analitzar la realitat turística del municipi, el perfil i el comportament del turista-consumidor, amb la finalitat d'establir les bases per al disseny del Pla d'Actuacions Turístiques