Imagen;


El I Pla d'Acció de Govern Obert de Benissa 2021-2024 es desenvolupa mitjançant un procés participatiu que ha involucrat a una multitud d'actors socials, polítics i tècnics amb diferents punts de vista.

La finalitat del Pla és implementar una sèrie de mesures dirigides a desenvolupar els principis del Govern Obert en el municipi de Benissa: la participació ciutadana, la transparència pública, la col·laboració públic-privada, la comunicació bidireccional i la rendició de comptes.

Amb la participació d'aquest gran nombre d'agents, es fa imprescindible l'establiment d'un conjunt de principis rectors que marquen les línies generals de treball.

 • Principi de participació ciutadana: situa a la ciutadania en el paper de protagonista, considerant-la capaç d'influir en aquells aspectes i decisions públiques que els afecten directament.
 • Principi de col·laboració i cooperació: reforçar la col·laboració de la societat amb l'Administració Pública i potenciar la cooperació públic-ciutadana.
 • Principi de transparència: l'accés a la informació pública és condició necessària en tota política oberta i participativa. Per tal motiu, és important adequar la disposició de la informació pública a la ciutadania. La informació s'ha de disposar de manera completa, clara, ordenada, de fàcil accés, reutilitzable i amb l'habilitació d'eines adequades.
 • Principi de rendició de comptes i responsabilitat: reforça la transparència en àmbits de l'actuació pública, ja que, a més informació pública disponible, la rendició de comptes serà més eficient i específica en aquells sectors implicats.
 • Principi de formació i orientació a la ciutadania: formació de la plantilla del consistori, sensibilització de la societat civil i educació en Govern Obert per a les futures generacions.
 • Principi d'imparcialitat: garanteix que els interessos privats no intercedisquen en els públics, mantenint un criteri clarament independent i alié a tot interés particular.
 • Principi d'inclusió: protegeix i certifica l'absència de tota mena de discriminació de gènere, diversitat funcional, sexual, social o familiar en l'exercici de les funcions de l'Administració Pública. També l'ús d'idiomes, tecnologies i metodologies apropiades per a incloure a les minories.
 • Principi d'ètica pública i governança: tota estratègia de Govern Obert requereix els valors propis de l'ètica, fomentant i garantint una conducta digna i un tractament d'acurada correcció a la ciutadania.
 • Principi de legalitat: l'Administració Pública ha de regir-se pels principis que estableix les lleis, evitant sota tota circumstància una acció que puga posar en risc l'interés públic o el patrimoni de les Administracions.
 • Principi de publicitat: tota la informació difosa siga actualitzada i publicada amb periodicitat, immediatesa, verificada i objectiva per a la disposició del públic.
 • Principi de lliure accés a la informació: l'obligació de l'Administració de garantir el lliure accés a la informació pública, i que aquest haja de ser comprensible i publicat de la forma més senzilla i intel·ligible que la tecnologia permeta.
 • Principi de reutilització de la informació: fa referència al fet que la informació siga publicada i difosa en formats que possibiliten i afavorisquen la seua reutilització, com a forma de creació de valor afegit.
 • Principi d'oportunitat: necessària adequació de les diferents fases i accions del projecte en el temps determinat per a això, amb l'objectiu d'aconseguir els objectius proposats.
 • Principi de permanència: les accions del Pla tenen voluntat de persistir en el temps, de convertir-se en una sèrie de pràctiques comunes que s'assenteixen i creuen un impacte positiu en la realitat del municipi de Benissa.
 • Principi de retorn: totes les accions que es duen a terme en matèria de Govern Obert es fan perquè tinguen com a conseqüència un retorn per a i amb la ciutadania en cadascun dels aspectes que integren el Govern Obert: la transparència, la participació ciutadana i la col·laboració.

Imagen;Imagen;

Consulta el Pla de Govern Obert complet en el següent enllaç:

Pla d'Acció de Govern Obert