Imagen;


El I Pla d'Acció de Govern Obert de Benissa 2021-2024 es desenvolupa mitjançant un procés participatiu que ha involucrat a una multitud d'actors socials, polítics i tècnics amb diferents punts de vista.

La finalitat del Pla és implementar una sèrie de mesures dirigides a desenvolupar els principis del Govern Obert en el municipi de Benissa: la participació ciutadana, la transparència pública, la col·laboració públic-privada, la comunicació bidireccional i la rendició de comptes.

Amb la participació d'aquest gran nombre d'agents, es fa imprescindible l'establiment d'un conjunt de principis rectors que marquen les línies generals de treball.

 • Principi de participació ciutadana: situa a la ciutadania en el paper de protagonista, considerant-la capaç d'influir en aquells aspectes i decisions públiques que els afecten directament.
 • Principi de col·laboració i cooperació: reforçar la col·laboració de la societat amb l'Administració Pública i potenciar la cooperació públic-ciutadana.
 • Principi de transparència: l'accés a la informació pública és condició necessària en tota política oberta i participativa. Per tal motiu, és important adequar la disposició de la informació pública a la ciutadania. La informació s'ha de disposar de manera completa, clara, ordenada, de fàcil accés, reutilitzable i amb l'habilitació d'eines adequades.
 • Principi de rendició de comptes i responsabilitat: reforça la transparència en àmbits de l'actuació pública, ja que, a més informació pública disponible, la rendició de comptes serà més eficient i específica en aquells sectors implicats.
 • Principi de formació i orientació a la ciutadania: formació de la plantilla del consistori, sensibilització de la societat civil i educació en Govern Obert per a les futures generacions.
 • Principi d'imparcialitat: garanteix que els interessos privats no intercedisquen en els públics, mantenint un criteri clarament independent i alié a tot interés particular.
 • Principi d'inclusió: protegeix i certifica l'absència de tota mena de discriminació de gènere, diversitat funcional, sexual, social o familiar en l'exercici de les funcions de l'Administració Pública. També l'ús d'idiomes, tecnologies i metodologies apropiades per a incloure a les minories.
 • Principi d'ètica pública i governança: tota estratègia de Govern Obert requereix els valors propis de l'ètica, fomentant i garantint una conducta digna i un tractament d'acurada correcció a la ciutadania.
 • Principi de legalitat: l'Administració Pública ha de regir-se pels principis que estableix les lleis, evitant sota tota circumstància una acció que puga posar en risc l'interés públic o el patrimoni de les Administracions.
 • Principi de publicitat: tota la informació difosa siga actualitzada i publicada amb periodicitat, immediatesa, verificada i objectiva per a la disposició del públic.
 • Principi de lliure accés a la informació: l'obligació de l'Administració de garantir el lliure accés a la informació pública, i que aquest haja de ser comprensible i publicat de la forma més senzilla i intel·ligible que la tecnologia permeta.
 • Principi de reutilització de la informació: fa referència al fet que la informació siga publicada i difosa en formats que possibiliten i afavorisquen la seua reutilització, com a forma de creació de valor afegit.
 • Principi d'oportunitat: necessària adequació de les diferents fases i accions del projecte en el temps determinat per a això, amb l'objectiu d'aconseguir els objectius proposats.
 • Principi de permanència: les accions del Pla tenen voluntat de persistir en el temps, de convertir-se en una sèrie de pràctiques comunes que s'assenteixen i creuen un impacte positiu en la realitat del municipi de Benissa.
 • Principi de retorn: totes les accions que es duen a terme en matèria de Govern Obert es fan perquè tinguen com a conseqüència un retorn per a i amb la ciutadania en cadascun dels aspectes que integren el Govern Obert: la transparència, la participació ciutadana i la col·laboració.

Imagen;Imagen;

Consulta el Pla de Govern Obert complet en el següent enllaç:

Pla d'Acció de Govern Obert

III Pla d'Igualtat Municipal 2021-2024

EL III Pla Municipal d’Igualtat entre dones i homes del Municipi de Benissa s’ha gestat amb la base ferma del compromís polític assolit en l’elaboració d’aquest.

És un document viu per a la planificació de la integració de la ingualtat de dones i homes a Benissa. Està orientat a assolir la igualtat real entre dones i homes i revisar i millorar les accions implantades per a aportar solucions a situacions de desigualtat mitjançant la incorporació de la igualtat entre dones i homes en totes les activitats, en tots els nivells i amb l’avaluació dels seus possibles efectes.

Així el Pla Municipal de Benissa recull objectius i mesures encaminades a aportar solucions a situacions de desigualtat i assolir la igualtat real entre dones i homes i s’estructura en tres objectius fonamentals:

* Aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes en tots els nivells i àmbits que siguen competència de l’administració local.

* Garantir i fer garantir l’eliminació dels estereotips per a aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes a través de canvis culturals i socials en el Municipi.

* Aconseguir una atenció igualitària per a tota la ciutadania, coordinada per l’administració, tenint en compte les característiques de tots i totes.

L’estructura básica comprén els objectius necesasaris per a aconseguir aquells pilars bàsics així com 79 accions que van fent possible l’assoliment de tots els objectius.

Tanmateix, aquestes es poden modificar o ampliar a mesura que s’executa i avalua el Pla i vagen sorgint nous reptes.

El disseny i elaboració d’aquest Pla és el resultat d’un procés participatiu i de col·laboració que s’han desenvolupat d’una manera segura per a tothom en el moment de la pandèmia.

Pla d'Igualtat Municipal 2021-2024

Imagen;

I Pla Municipal de Joventut 2022-2026

Imagen;

Pla Municipal de Joventut 2022-2026

Pla Municipal Antifrau

Aquest pla Antifrau contempla actuacions encaminnades a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos de l’Ajuntament de Benissa.

Pla Municipal Antifrau

Pla Local de Cremes

Imagen;


Davant el greu problema que suposa per a les muntanyes de Benissa, les conseqüències que es deriven d'un incendi forestal i emparats en l'àmbit competencial atribuït pels articles 138 i 148 del Decret 98/1995 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, s'acorda per part de l'Ajuntament de Benissa, realitzar un PLA LOCAL DE CREMES (PLC), perquè actue com a normativa fonamental, dins el terme municipal, en la gestió de l'ús agrícola tradicional i / o cultural del foc.
El present PLC recull les necessitats dels agricultors o productors de restes agrícoles que habiten o exerceixen la seua activitat en Benissa.

Pla Local de Cremes

Pla Anual Normatiu

Aquest Pla Anual Normatiu (PAN) es realitza en compliment de l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques descriu els principis de bona regulació en l'exercici de la potestat reglamentària de les Administracions Públiques, mentre que l'article 132, en relació amb la planificació normativa, disposa que:

 1. Anualment, les Administracions Públiques faran públic un Pla Normatiu que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que vagen a ser elevades per a la seua aprovació l'any següent.

Pla Anual Normatiu

Pla Territorial front a Emergències

Imagen;


El Pla Territorial Enfront d'Emergències del Municipi de Benissa té com a objectiu la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns, que puguen resultar afectats en qualsevol situació d'emergència, establint per a això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant públics com privats en el municipi, que permeten fer front a situacions de risc o emergència greu.

Pla Territorial front a Emergències