Imagen;


El Ple, format per l’Alcalde/ssa i els/les Regidors/es, és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern municipal i al mateix li corresponen les competències enumerades en l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i les que li atribuïsca la legislació de règim general i qualsevol altra de naturalesa anàloga.

Les sessions plenàries de l’Ajuntament de Benissa se celebraran en el Saló d’Actes.

Es podrà seguir el Ple en directe a través del següent enllaç a YouTube: Ajuntament de Benissa - Youtube

O en diferit a través de la pàgina Web de l'Ajuntament mitjançant Videoacta: VideoActa: Portal de Reproducció de l'Ajuntament de Benissa

COMPOSICIÓ DEL PLE MUNICIPAL

EQUIP DE GOVERN

 • ARTURO POQUET RIBES - ALCALDE - Grup Popular

 • ADRIÁN CABRERA GONZÁLEZ - Regidor Delegat - Grup Popular

 • CELIA AUSIAS TENT– Regidora Delegada - Grup Popular

 • JORGE IVARS HINOJO - Regidor Delegat - Grup Popular
  • Contractació. Presidència. Turisme. Noves tecnologies. OAC, OMIC, Modernització de l'Administració. Projectes Europeus. Benissa Impuls
  • jorgeivars@ajbenissa.es
  • 606 40 87 53

 • JOSE VICENTE FERRER GINESTAR – Regidor Delegat – Grup Popular

 • JOSEFA MARIA BERTOMEU IVARS - Regidora Delegada - Grup Popular
  • Cultura. Documentació i Espais culturals. Igualtat. Normalització lingüística. Serveis jurídics. Transparència.
  • pepabertomeu@ajbenissa.es
  • 608 40 57 65

 • JUAN MARTÍNEZ DURÀ - Regidor Delegat - Grup Popular
  • Seguritat ciutadana, Emergències, Protecció Civil, Recursos Humans. Agricultura i Ramaderia. Zona Rural.
  • juanmartinez@ajbenissa.es
  • 648 023 656

 • RAQUEL OLTRA BONDIA - Regidora Delegada - Grup Popular

 • VIRGINIA PÉREZ GATO - Regidora Delegada - Grup Popular

OPOSICIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LES SESSIONS DEL PLE O ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS DE L'AJUNTAMENT

Participació ciutadana en les sessions del Ple o altres òrgans col·legiats de l'Ajuntament:

 • En les sessions del Ple municipal o d’altres òrgans col·legiats, una vegada acabada la sessió, la Corporació pot establir un torn de preguntes per al públic assistent i/o per a atendre preguntes formulades per registre.
 • Per al cas de les preguntes formulades en VIU telemàticament en una sessió es requerirà complir amb totes les condicions següents:
 • Es tracte d’un/a habitant empadronat/da a Benissa o d’un/a representant legal d’una empresa de Benissa, o d’un/a representant d’una associació registrada de Benissa
 • Es tinga un interés legítim i concret que siga d’interés municipal
 • No hagen impediments legals per a la seua participació en la dita sessió
 • S’haja formulat una sol·licitud en el registre de l’Ajuntament de Benissa amb una antelació mínima de 4 dies hàbils abans de la sessió sol·licitada
 • L’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Benissa haja acceptat la participació del sol·licitant per a la sessió concreta
 • El/La interessat/da tinga plenament funcionals els mitjans tècnics seus que se li indiquen com requerits en la resposta que se li done a la seua sol·licitud
 • El/La interessat/da deurà tindre plenament funcional un telèfon (fix o mòbil) amb numeració nacional amb cost normal